WOONCRISIS

Het is inmiddels algemeen bekend: Nederland heeft een ongekende woningnood
welke inmiddels is uitgegroeid tot een wooncrisis.
Verduurzaming.
En dat beperkt zich niet alleen tot de Randstad of de grote steden. Ook de
Achterhoek wordt geconfronteerd met een groot tekort aan geschikte woningen.
Door de maatschappelijke veranderingen is ook de vraag naar bepaalde typen
woningen niet meer in lijn met het aanbod.

En langzamerhand dringt zich ook de vraag op of de verduurzaming van met
name koopwoningen wel op tijd gaat doorzetten. De energierekening van elk
huishouden gaat vanwege de opgelegde plannen met sprongen omhoog en de
aankondigingen van verhoogde energiebelastingen voor de komende jaren
hebben het nieuws van vandaag al bereikt.

Huurmarkt.

De woningcorporaties zien zich voor een immense opgave geplaatst. Zij worden
als een soort voorloper beschouwd om hun huurwoning bestand om te bouwen
naar het zgn. aardgasvrije concept. De ‘club’ van woningcorporaties Aedes en
de overheid hebben afspraken gemaakt om op dit gebied een voortrekkersrol te
hebben, waarna de voorbeelden als een soort vliegwiel-effect ook de woningeigenaren
zullen aanzetten tot verbeteringen en energiezuiniger maken van hun
onderkomen. Dat begint met het optimaal isoleren van de ‘schil’ van de woning,
gevolgd door inschakeling van groene energie.
Betaalbaarheid.
Maar: we zitten al met een tekort aan geschikte en betaalbare woningen.
Woonlasten maken een steeds onevenrediger deel uit van de inkomens en juist
deze ontwikkeling is het sterkste voelbaar in de sociale huursector. Zowel huurals
koopwoningen zijn de afgelopen jaren vanwege de schaarste in huur- en
aanschaf met ongekende stijgingen geconfronteerd. Het is de verwachting dat de
woning-crisis tenminste de komende 10 jaren niet zal zijn opgelost.
Het vraagt om een andere kijk naar de woningmarkt, een flexibeler aanpak om
deze crisis de baas te worden.
Klimaatakkoord.
Het Klimaatakkoord dwingt de Gemeenten een voorstel uit te werken, waarbij
per wijk of dorp een stappenplan wordt uitgewerkt zodat per eind 2021 de
‘Gebouwde Omgeving’ wordt voorzien van een ‘Transitievisie Warmte’.
Ofwel aardgasvrij koken en verwarmen. De Gemeente Bronckhorst heeft zich
daarbij gecommitteerd dit doel uiterlijk in 2030 te hebben gerealiseerd. Naast
deze verduurzamings opdrachten in de bouw -nieuw of bestaand- verlangt de
woningmarkt ook andere maatregelen. Betaalbaarheid is een van de aspecten.
Levensloop geschikt (LLG) maken, vanwege het doel langer zelfstandig wonen
(LZW) mogelijk te maken is nog zo’n onderdeel. De verhuizing van patienten
uit ‘beschermd’ wonen naar individuele onderkomens , met gevolg de sluiting
van zorg-instellingen of -tehuizen; het zijn evenzovele veranderingen waarmee
we te maken hebben.
Verandering.
Dat alles dus als opgave tot verandering in de woningmarkt gevoegd bij een
ongekende schaarste aan woningen.
De ruimte in Nederland is beperkt; we behoren tot de dichtst bevolkte gebieden
op aarde en het verlangt een nogal nauwgezet gebruik van die ruimte. De
Achterhoek is weliswaar officieel tot krimpgebied verklaart, maar dat schept
juist op de lange en korte termijn uitdagingen en mogelijkheden.
De Gemeenten in de Achterhoek hebben zich sinds een aantal jaren verbonden
aan een akkoord waarbij de oorspronkelijke nieuwbouwplannen naar een
absoluut minimum zijn teruggeschroefd. Belangrijkste bron is het AWLO
(Achterhoeks Woon en Leefbaarheids Onderzoek) van zo’n 5 jaar geleden.
De vraagstellingen, conclusies en aanbevelingen zijn door ons (samenwerkende
huurdersverenigingen onder “Samen1”) destijds niet als absoluut gekenschetst.
Wij konden en kunnen het op meerdere onderdelen van dit rapport niet eens zijn.
Werkgelegenheid.
Inmiddels weten wij ons in onze opvattingen gesteund door belangrijke partijen
als het VNO/NCW Achterhoek en Gedeputeerden in het Provinciehuis te
Arnhem. Wij hebben, samen met de huurdersvereniging Zelhem bij de
Gemeente Bronckhorst en ProWonen onze ideeën kenbaar gemaakt over hoe
kan worden ingespeeld op al deze veranderingen en hopen ook voor 2020 een
positieve bijdrage aan dit proces te mogen leveren.
Een van de belangrijkste voorwaarden om de behoudende koers van Bronkhorst
en de Achterhoek te wijzigen is een regionaal plan om extra werkgelegenheid
naar ons gebied te halen. De onzalige uitvinding, waarbij de Achterhoekse
Gemeenten elkaar gevangen houden in de krimp-gedachte kan niet anders dan
op termijn leiden tot een ‘grijs’ gebied. Er zijn nieuwe impulsen nodig om dit
wonderschone Achterhoek met zijn hoge arbeidsmoraal tot de swingende motor
van Gelderland te maken.
En als het eenmaal swingt, dan wel zorgen dat er voldoende woningen zijn om
al dat nieuwe elan te ‘herbergen’. De samenwerkende huurdersverenigingen
onder de naam Samen1 zullen niet nalaten juist dat steeds te benadrukken.
En HeVo voorop!

WONINGNOOD-RAMP

Zo betitelde het TV programma Radar onlangs de situatie in Nederland.
Inmiddels weten we dat er een tekort van zo’n 300.000 (!!) woningen is en dat
dit probleem de komende 10 jaren niet zal zijn opgelost. Waarom bestaat er in
ons land sinds WO2 een voortdurend woning tekort? In de 60-er jaren werd er in
een razend tempo het (herstel) woningplan uitgevoerd en dat was niet zonder
reden. Maar die achterstand is blijkbaar nooit helemaal ingelopen.
De baby-boomers hebben het allemaal zien gebeuren: een uittocht uit Nederland
naar andere werelddelen zoals Canada, USA, Australië en Nieuw Zeeland. Er
was voldoende werk in Nederland, maar de noodzakelijke huisvesting voor met
name de jonge generatie 20-ers en 30-ers was er niet of te weinig. Als 23-jarige
heeft ondergetekende destijds het avontuur van emigratie meegemaakt en een
van de belangrijkste overwegingen was het gebrek aan fatsoenlijke woonruimte.
Hieronder een ingezonden stuk in Contact van April 2018 onder de titel
“Achterhoekse Woningnood”, wat voor zich spreekt. De wachttijden daarin
genoemd zijn opgelopen naar meer dan 24 maanden voor het sociale huursegment
en de vraag naar betaalbare woningen (koop èn huur) onverminderd
hoog.
Een dezer dagen liet de Doetinchemse burgemeester Mark Boumans in de
Stentor optekenen dat hij het merkwaardig vond waarom er steeds woningen in
de Randstad werden bijgebouwd, terwijl daar zo weinig ruimte voor te vinden is.
En dat we hier in de Achterhoek best wel ruimte hebben en dus zat woningen
kunnen bouwen.
Dat was natuurlijk een schot voor open doel. De ruimte is er wel. Maar hij was
vergeten te vertellen dat werkgelegenheid en wonen samen gaan. Het heeft geen
zin om woningen te bouwen als er geen werk is. Hoe was het ook weer? Eerst
geld verdienen en dan brood kopen en een dak boven je hoofd.
Het wordt tijd dat er een Achterhoeks plan wordt gemaakt. Een uitgekiend
marketing plan gericht op de ondernemers in en buiten de Achterhoek. Een plan
wat uitnodigt om zich hier te vestigen waar inderdaad ruimte is, waar er een
prima arbeidsmoraal bij de mensen zit. En dan tegelijkertijd garanderen dat er
ook woningen voor die werknemers zullen zijn! Weg met dat K-verhaal over
krimp en minder. Over behoedzaamheid en voorzichtigheid.
Hoe kan het bestaan dat er van de werkgevers-zijde (VNO/NCW) is becijferd
dat er tot 2030 nog eens 27.000 extra werknemers nodig zijn voor alleen al de
bestaande bedrijven en dat ook het Provinciehuis in Arnhem deze cijfers
bevestigt, maar dat men in de Gemeentehuizen praat over minder bouwen?
Maak van krimp een kansrijk plan en verlaat het onAchterhoekse denken!
DRAN!!

Cees Kraakman – voorzitter