Bye Bye ‘19, Hallo ‘20

Januari 2020

Aan de vooravond van 2019, om precies te zijn 6 november 2018, is onze vereniging nieuw leven ingeblazen en een dreigende opheffing afgewend.

Zoals eerder gemeld is de voortgang van de vereniging en de belangen van de leden hiermee gewaarborgd. Belangrijk omdat er nogal wat ‘gesleuteld’ gaat worden aan het woningbestand van ProWonen in de Achterhoek.

In onze gemeente Bronckhorst zijn 1150 huurders evenzovele leden van onze vereniging. Dat betreft de kernen Vorden en Hengelo.
In Zelhem is onze zustervereniging HV Zelhem, en dus onderdeel van Bronckhorst, met meer dan 800 leden vertegenwoordigd. Ook zij zijn actief onder de corporatie ProWonen en in menig opzicht trekken beide verenigingen gezamenlijk op. Vooral waar het de gesprekken betreft inzake het woonbeleid van Bronckhorst zijn beide verenigingen aanwezig . De jaarlijkse ‘Prestatie Afspraken’ (PA) hebben jl december geresulteerd in de ondertekening ervan door de 3 partijen ProWonen, Gemeente Bronckhorst en beide huurders-verenigingen HeVo en HV Zelhem. Het resultaat is voor de 3 partijen aanleiding geweest om bij de onderhandelingen over het woonbeleid voor het komende jaar (2021) zichzelf concretere doelen te formuleren.

In het jongste verleden is uitgegaan van een aanpassing naar beneden van de aanvankelijke aantallen te bouwen woningen. Daarbij zijn afspraken gemaakt met de andere Gemeenten in de Achterhoek en met goedkeuring van de provincie. Inmiddels is gebleken dat de gehanteerde ‘krimp’ volledig achterhaald is en de inter-gemeentelijke afspraken hebben geleid tot het elkaar gevangen houden en besluiteloosheid.

Ook de provinciale overheid ziet de gevaren van deze afspraken en is overge-gaan tot herroeping van dit beleid. Het is de overtuiging van de huurdersvereni-gingen dat hiermede weer nieuwe impulsen  mogelijk zullen zijn. Dat is ook nodig omdat de wereld om ons heen in rap tempo verandert. En dat geldt ook voor Bronckhorst. Zo is gebleken dat het aanbod van de soort woningen niet langer aansluit bij de vraag. De ouderen willen best verhuizen en zijn op zoek naar kleinere woningen, maar die zijn er niet. Er is enorme vraag naar woningen voor 1 en 2 persoons huishoudens, o.m. veroorzaakt door hoge echtscheidings-cijfers. Onze gemeente kent een groot deel 65 plussers, die de komende 10 tot 15 jaar vanwege verminderde vitaliteit noodgedwongen zullen uitzien naar aangepaste woningen. Deze zijn er niet of nauwelijks. En dan hebben we het nog niet gehad over de invloeden van het door de overheid ingezette beleid van  ‘Langer Zelfstandig Wonen’(LZW).

Voor het bestuur van de HeVo is 2019 een jaar van de eerste ervaringen geweest. Ervaringen zoals hierboven geschetst met partijen waar het het woonbeleid betreft, ervaringen met renovatie projecten waarbij honderden woningen worden getild naar betere kwaliteit en energiebesparingen voor haar bewoners.
Van de plannen voor 2019 is in ieder geval een uitbreiding van het aantal bestuursleden waargemaakt. Nodig gebleken, gezien de noodzaak van taakverdeling en kennisvergaring. Ook de uitbreiding van de samenwerking  met onze zuster verenigingen heeft geleid tot een uitwisseling van kennis en ervaring. Inmiddels zijn de 5 huurders verenigingen onder ProWonen gekomen tot een samenwerkingsverband onder de noemer Samen1, waarbij een totaal van tenminste 7500 huurders is vertegenwoordigd. Op deze wijze is de inbreng van de verenigingen geoptimaliseerd.

Voor 2020 zien de HeVo bestuursleden met vertrouwen uit naar een nòg betere samenwerking en overleg met het Management Team van ProWonen. Er staan wederom een aantal renovatieprojecten op stapel waarbij de inbreng van de HeVo en bewoners commissies bovenaan het lijstje staan.
De wijze waarop wij onze naamsbekendheid onder de leden willen vergroten is nog steeds onderwerp van verbetering. De Algemene Ledenvergadering in 2019 heeft in een grotere opkomst geresulteerd, mede vanwege de aanwezigheid van de Energie Corporatie Vorden i.o. en een spraakmakende presentatie over energie-besparing door het Verduursaam Energieloket. Ook de actualisering van de website moet bijdragen aan de bredere bekendheid en doelstellingen van onze vereniging.

Cees Kraakman – voorzitter